Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Profinit s.r.o. (ďalej iba ako „Profinit“ alebo „ja“) venuje veľkú pozornosť otázkam ochrany súkromia, čoho dôkazom je aj toto vyhlásenie, ktoré podrobne popisuje náš prístup k uvedeným záležitostiam. Keď budete dobrovoľne posielať prostredníctvom tejto webovej stránky akékoľvek osobné údaje, Profinit ich bude spracovávať v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Ak máte nejaké otázky ohľadom záležitostí spojených s ochranou osobných údajov, zašlite nám, prosím, mail na adresu: daniela.breznova@gmail.com.

Zhromažďovanie osobných údajov

Osobné údaje cez webstránku a iné verejné kanály zhromažďujem kvôli nasledovným účelom:

Účel zhromažďovania osobných údajov: Prihláška na terapeutické/poradenské stretnutie alebo vzdelávanie

Zhromažďované a spracované dáta: záujemcom zaslané CV a prihláška, informácie týkajúce sa pohovoru
Spôsob zberu osobných údajov: e-mailom, osobný pohovor
Zákonný rámec zhromažďovania osobných údajov: Zaslaním prihlášky uchádzač poskytuje súhlas so spracovaním osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu.
Retenčná doba osobných údajov: Po dobu spolupráce medzi Profinitom a záujemcom a 1 rok od poslednej komunikácie.
Spracovanie osobných údajov: Spracovanie dát nie je automatizované a ani nedochádza k profilovaniu dotknutých osôb. Dáta sa ukladajú na interné úložisko spoločnosti, ktoré je lokalizované v EÚ.

Účel zhromažďovania osobných údajov: Poskytovanie informácií o aktivitách

Zhromažďované a spracované dáta: Meno a priezvisko záujemcu, e-mailová adresa
Spôsob zberu osobných údajov: Formulár na webstránke, emailom
Zákonný rámec zhromažďovania osobných údajov: Odoslaním formuláru žiadateľ automaticky dáva súhlas so spracovaním osobných údajov podľa tohto vyhlásenia.
Retenčná doba osobných údajov: Na dobu neurčitú, kým sa záujemca emailom na daniela.breznova@gmail.com neodhlási z odberu informácií
Spracovanie osobných údajov: Spracovanie dát nie je automatizované. Dáta sa ukladajú na interné úložisko firmy, ktoré je lokalizované v EÚ.

 Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Profinit s.r.o. (Číslo živnostenského registra: 110-216330, IČO 46754652, so sídlom na adrese: Gagarinova 7/C, 821 03 Bratislava, Slovenská republika), ktorá osobné údaje spracováva v súlade so slovenským zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, smernicou Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/680 a nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679.

Zverejňovanie údajov tretím stranám

Uvedomujeme si, že vaše informácie sú cenné, a preto pokiaľ budú v našej starostlivosti, prijmeme všetky primerané opatrenia na ich ochranu.

Osobné údaje, ktoré boli poskytnuté Profinit, môžu byť preposlané aj poskytovateľom služieb z radov tretích strán, ktorí spracúvajú informácie v mene Profinit, a to vrátane poskytovateľov informačných technológií, správy identít, tvorby a správy webových stránok, analýzy dát, zálohovania údajov, bezpečnostných a skladovacích služieb. V dôsledku toho môžu byť vaše osobné údaje odoslané aj mimo krajiny, v ktorej sa nachádzate, ale nie mimo členských krajín EÚ. Zadaním osobných údajov prostredníctvom tejto webovej stránky dáva jej návštevník svoj otvorený súhlas na prenos takýchto údajov pre naplnenie svojich žiadostí zadávaných dobrovoľne.

Profinit môže postúpiť vaše osobné informácie exekučným, regulačným resp. iným štátnym orgánom alebo aj iným tretím stranám podľa požiadaviek platnej legislatívy či regulačných predpisov a v súlade s nimi.

Vaše osobné informácie nebude Profinit a ani nijaké tretie strany na sekundárne či nesúvisiace účely, pokiaľ nie je uvedené inak v mieste zberu údajov. Ak nastane nejaký konkrétny prípad, v ktorom by mohlo byť potrebné sa o takéto informácie podeliť s inými, návštevník stránky bude vopred požiadaný o súhlas.

Bezpečnosť

Implementovali sme všeobecne uznávané štandardy na zabezpečenie technologickej a prevádzkovej bezpečnosti, aby sme osobné identifikačné údaje ochránili pred stratou, zneužitím, pozmenením alebo zničením. Chceli by sme vás predovšetkým uistiť, že sme si splnili všetky náležité povinnosti týkajúce sa zachovania dôvernosti a prijali sme fungujúce technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili akémukoľvek neoprávnenému či protiprávnemu zverejneniu či spracovaniu takýchto informácií a údajov ako aj ich náhodnej strate, zničeniu či poškodeniu. Prístup k osobným identifikačným údajom majú iba oprávnení zamestnanci spoločnosti Profinit, ktorí sa zaviazali zabezpečiť dodržiavanie dôvernosti týchto informácií.

Prístup k informáciám

Ak by ste chceli aktualizovať akékoľvek osobné údaje, ktoré ste zadali prostredníctvom tejto webovej stránky, zašlite nám prosím e-mail na adresu daniela.breznova@gmail.com.

Keď sa osobné identifikačné informácie uchovávajú, nepreberáme zodpovednosť za overenie pretrvávajúcej správnosti a presnosti obsahu osobných informácií. Ak bude Profinit informovaný o tom, že nejaké osobné údaje získané prostredníctvom jej webovej stránky už nie sú aktuálne, urobí príslušné opravy na základe aktualizovaných informácií od autorizovaného návštevníka webovej stránky.

Ak by ste chceli zistiť podrobnosti o informáciách, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom tejto webovej stránky, máte právo prístupu k takýmto informáciám a môžete nás kontaktovať cez vyššie uvedenú e-mailovú adresu. Žiadosť o prístup môžeme spoplatniť v súlade s platnými zákonnými požiadavkami.

Podávanie sťažností

Ak máte podozrenie na nesprávne zaobchádzanie s informáciami, ktoré nám chcete poskytnúť, alebo ste poskytli, tak máte právo sa sťažovať dozornému orgánu – Úradu pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

Odhlásenie

Pre odhlásenie sa alebo vymazanie osobných údajov nás prosím kontaktujte e-mailom na daniela.breznova@gmail.com.